مدیریت کارت ها

مدیریت کارت ها

 مدیریت کارت ها

در این قسمت تمامی کارت هایی که در نرم افزار وارد می شود، ثبت می شود. کاربر می تواند اطلاعات آن را ویرایش نماید یا از لیست حذف نماید.

با کلیک بر روی افزودن کاربر می تواند کارت جدیدی اضافه نموده و از آن در پرداخت های خود استفاده نماید.