پرداخت اقساط کارت اعتباری

پرداخت اقساط کارت اعتباری

 پرداخت اقساط کارت اعتباری

این قسمت ویژه دارندگان کارت های اعتباری پارسیان است.

در این قسمت می توانید اقساط کارت اعتباری خود را پرداخت نماید.

مراحل پرداخت اقساط کارت اعتباری

1- ورود شماره کارت اعتباری

2- انتخاب نحوه تقسط

3- پرداخت