دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

 منوی دعوت از دوستان

در این قسمت با انتخاب 5 نفر از لیست مخاطبان لینک دانلود تاپ از طریق پیامک برای لیست انتخابی ارسال می شود. مدت زمان مجاز برای دانلود و ثبت نام دوستان دعوت شده و کسب امتیاز 72 ساعت می باشد.

همچنین اگر در هنگام ثبت نام، نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید. در پیامک ارسالی برای دعوت از دوستان نام شما ذکر می شود