لیست تراکنش ها

لیست تراکنش ها

منوی لیست تراکنش ها

تاریخچه کلیه تراکنش هایی که توسط تاپ انجام شده در این قسمت نگهداری می شود.

با کلیک بر روی هر تراکنش موجود در لیست کاربر می تواند اطلاعات بیشتری از تراکنش خاص را حذف نماید.